श्री सूर्य देव जी की चालीसा

दोहा

कनकबदनकुण्डलमकर, मुक्तामालाअड्ग
पद्मासनस्थितध्याइये, शंखचक्रकेसड्ग

चौपाई

जयसविताजयजयतिदिवाकरसहस्त्रांशुसप्ताश्वतिमिरहर
भानुपतंगमरीचीभास्करसविताहंससुनूरविभाकर

विवस्वानआदित्यविकर्तनमार्तण्डहरिरूपविरोचन
अम्बरमणिखगरविकहलातेवेदहिरण्यगर्भकहगातेसहस्त्रांशुप्रद्योतनकहिकहिमुनिगनहोतप्रसन्नमोदलहि
अरुणसदृशसारथीमनोहरहाँकतहयसाताचढ़िरथपरमंडलकीमहिमाअतिन्यारीतेजरूपकेरीबलिहारी
उच्चैःश्रवासदृशहयजोतेदेखिपुरंदरलज्जितहोतेमित्रमरीचिभानुअरुणभास्करसविता
सूर्यअर्कखगकलिकरपूषारविआदित्यनामलैहिरण्यगर्भायनमःकहिकै
द्वादसनामप्रेमसोंगावैंमस्तकबारहबारनवावैचारपदारथसोजनपावैदुःखदारिद्रअधपुञ्जनसावै
नमस्कारकोचमत्कारयहविधिहरिहरकौकृपासारयहसेवैभानुतुमहिंमनलाईअष्टसिद्धिनवनिधितेहिंपाई
बारहनामउच्चारनकरतेसहसजनमकेपातकटरतेउपाख्यानजोकरतेतवजनरिपुसोंजमलहतेसोतेहिछन
छनसुतजुतपरिवारबढतुहैप्रबलमोहकोफँदकटतुहैअर्कशीशकोरक्षाकरतेरविललाटपरनित्यबिहरते
सूर्यनेत्रपरनित्यविराजतकर्णदेसपरदिनकरछाजतभानुनासिकावासरहुनितभास्करकरतसदामुखकौहित
ओंठरहैंपर्जन्यहमारेरसनाबीचतीक्ष्णबसप्यारेकंठसुवर्णरेतकीशोभातिग्मतेजसःकांधेलोभा
पूषांबाहूमित्रपीठहिंपरत्वष्टावरुणरहमसुउष्णाकरयुगलहाथपररक्षाकारनभानुमानउरसर्मसुउदरचन
बसतनाभिआदित्यमनोहरकटिमंहहँसरहतमनमुदभरजंघागोपतिसविताबासागुप्तदिवाकरकरतहुलासा
विवस्वानपदकीरखवारीबाहरबसतेनिततमहारीसहस्त्रांशुसर्वांगसम्हारैरक्षाकवचविचित्रविचारे
असजोजनअपनेमनमाहींभयजगबीजकरहुँतेहिनाहींदरिद्रकुष्टतेहिंकबहुँव्यापैजोजनयाकोमनमहंजापै
अंधकारजगकाजोहरतानवप्रकाशसेआनन्दभरताग्रहगनग्रिसमिटावतजाहीकोटिबारमैंप्रनवौंताही
मन्दसदृशसुतजगमेंजाकेधर्मराजसमअद्भुतबाँकेधन्यधन्यतुमदिनमनिदेवाकियाकरतसुरमुनिनरसेवा
भक्तिभावतुतपूर्णनियमसोंदूरहटतसोभवकेभ्रमसोंपरममाघमहंसूर्यफाल्गुनमधवेदांगनामरविगावै
भानुउदयवैसाखगिनावैज्येष्टइन्द्रआषाढ़रविगावैयहभादोंआश्विनहिमरेताकातिकहोतदिवाकरनेता
अगहनभिन्नविष्णुहैंपूसहिंपुरुषनामरविहैंमलमासहिं

दोहा
भानुचालीसाप्रेमयुत, गावहिजेनरनित्य
सुखसाम्पत्तिलहैविविध, होंहिसदाकृतकृत्य