Narayan Kavach in Sanskrit/Hindi:- अथ श्रीनारायणकवच  ॥राजोवाच॥ यया गुप्तः सहस्त्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान्। क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम्॥१॥ भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्। यथास्स्ततायिनः शत्रून् येन गुप्तोस्जयन्मृधे॥२॥ ॥श्रीशुक उवाच॥ वृतः पुरोहितोस्त्वाष्ट्रो महेंद्रायानुपृच्छते। नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः शृणु॥३॥ विश्वरूप उवाचधौतांघ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ् मुखः। कृतस्वांगकरन्यासो मंत्राभ्यां वाग्यतः शुचिः॥४॥ नारायणमयं वर्म संनह्येद् भय आगते। पादयोर्जानुनोरूर्वोरूदरे हृद्यथोरसि॥५॥ मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत्।Read More →