श्री तुलसी चालीसा / Sh. Tulsi Chalisa

श्री तुलसी चालीसा

दोहा
जयजयतुलसीभगवतीसत्यावतीसुखड़ानी
नामोनामोहरीप्रियासीश्रीवृंदागुणख़नी
श्रीहरीशीशबिराजीनी, दहूअमरवारआंब
जनहितहेवृंदवणीअबकराहूविलंब

 

चौपाई
धन्यधन्यश्रीतुलसीमाता , महिमाअगमसदाश्रुतिगाता
हरीकेप्रानहूसेतुमप्यारी, हरीहिहेतुकिन्होतापभारी
जबप्रसन्नहैदर्शनडीनहयो, तबकरज़ोरीविनयउसकिन्यो
हेभगवंतकांतममहोहू , दींजानीजानीचाड़हूछोहू
सुनीलक्ष्मीतुलसीकीबनी, डीन्ोश्रापकढ़पेरआनी.
उसअयोग्यावारमाँगणहारी , होहूविटपतुमजड़टानूधरी
सुनीतुलसिहीश्रपयोतहीथमा , कारहूवासटूहुनीचनधमा
डियोवचनहरीतबतत्कला , सुनहूसुमुखीजाहोहूबिहला
समयपाईव्हौपतितोरा , पूजाहोआसवचनसातमोर
तबगोकुलमाहगोपसुदामा , तासूभाईतुलसीतूबामा
कृष्णरासलीलाकेमाही , राधेशाकयोप्रेमलाखीनही
डियोश्रापतुलसीहतत्कला , नरलोकीतुमजन्महूबाला
योगोपवहदानवराजा , शंखचुड़नमकशिरताज़ा
तुलसीभाईतासूकीनारी , परमसतीगुणरूपअगारी
आसद्वैकल्पबीतजबगायौ , कल्पतृतीयजानमतबभयौ
वृंदानामभयोतुलसीको , असुरजालंधरनामपतिको
करीआतीद्वंदअतुलबल्धामा , लिन्ाशंकरसेसंग्रामा
अबनिजसैन्यसहितशिवहारे , मराहीतबहरहरीहिपुकार
पतिव्रतावृंदाथीनारी, कोसकेपतीहीसंघारी
तबजालंधारहीभेषबनाई , वृंदाढिगहरीपहुच्योजाई
शिवहितलहीकरीकपाटप्रासनगा , कियोसतित्वाधर्मतहीभांगा
भयोजालंधरकरसंघरा , सुनीउरशोकउपरा
तीहीक्षणडियोकपाटहरीतरी , लाखीवृंदादुखगिराउचरी
जालंधरजसहत्योअभिता , सोईरवाँतसहरीहिसीता
आसप्रस्टारसमहृदयतुम्हारा , धर्मखंडीममपतीहीसंघरा
यहीकारणलहिश्रापहुमारा , होवेटानूपाशनतुम्हारा
सुनीहरीतुराताहीवचनउचारे, डियोश्रापतुमबिनाविचारे
लाख्योनिजकरतूतीपतिको , चलनचहयोपार्वतीको
जदमातीटूहुआसहोजद्रूपा , जगमहतुलसीविटपअनुपा
धगवरूपहमशालिग्रामा , नदीगंडकिबीचललामा
जोतुलसीदलहूम्हीचढ़हो, सबसुखभोगीपरमपदपाहो
बीनूतुलसीहरीजलातशरीरा , आतिशेउठटशीशउरपीरा
जोतुलसीदलहरीशीशधरत , सोसहअस्त्राघाटअमृतडरात
तुलसीहरीमूनरंजनीहारी , रोगदोषदुखभंजनीहारी
प्रेमसहितहरीभजननिरंतर, तुलसीराधामेनहीअंतर
व्यंजनहोचप्पन्हुप्रकारा , बीनूतुलसीदलहरीहिप्यारा
सकलतीर्थतुलसीतरुचाही, लाहटमुक्तिजानसंशयनही
कविसनडरइकहरीगुणगावात , तुलसिहीनिकटसाहसगुनपावत
बसतनिकटतेपूर्वललामा ,जोप्रयासतेपूर्वललामा
पाठकरहीजोनितनरनारी , होहिसुखीभाषाहीत्रिपुरारी


दोहा
तुलसीचालीसापढ़ाहीतुलसीतरुग्रहधरी
दीपदानकरीपुतरफलपवाहीबँधीहूनारी
सकलदुखदरिद्राहरीहरह्वाईपरमप्रसन्न
आशीयधनजानलड़हीग्रहबदाहीपूर्णाअत्र
लहिअभिमतफलजगतमाहलाहीपूर्णसबकां
जायडलअरपाहीतुलसीतहसाहसबसहीःअरिऱम
तुलसीमहिमानामलाखतुलसीसूटसुखराम
मानसचालीसरचयोजागमाहतुलसीदास.