Shri Surya Dev Chalisa in Hindi

Shri Surya Dev Chalisa in Hindi: Shri Surya dev, Hindu God Surya Dev ( Sun ) is worshiped by Hindus. shri Surya dev has been given names including Aditya, Arka, Bhanu, Savitr, Pushan, Ravi, Martanda, Mitra and Vivasvan. Surya dev is worshiped in morning just after sunrise with offering water ( arak ) to Sun ( Surya Dev ). Surya dev Chalisa, aarti and vrat katha is recited specially on sunday. It is believed to be highly fruitful to do Surya Dev pujan on Sunday. Surya Dev ji signify light, Knowledge, fire and Energy.

Sun is the originator of Earth and existence of life. We can not even this about a day without Sun. In Vedic Astrology, Sun is considered as the symbol of Health, eyes, social prestige, father and profession. Worshiping Sun or Surya Dev is good for health and profession

shri-surya-dev-ji-Chalisa-bolguru-com

श्री सूर्य देव जी की चालीसा

दोहा

कनकबदनकुण्डलमकर, मुक्तामालाअड्ग।
पद्मासनस्थितध्याइये, शंखचक्रकेसड्ग॥

चौपाई

जयसविताजयजयतिदिवाकर।सहस्त्रांशुसप्ताश्वतिमिरहर॥
भानुपतंगमरीचीभास्करसविता।हंससुनूरविभाकर॥

विवस्वानआदित्यविकर्तन।मार्तण्डहरिरूपविरोचन॥
अम्बरमणिखगरविकहलाते।वेदहिरण्यगर्भकहगाते॥सहस्त्रांशुप्रद्योतनकहिकहि।मुनिगनहोतप्रसन्नमोदलहि॥
अरुणसदृशसारथीमनोहर।हाँकतहयसाताचढ़िरथपर॥मंडलकीमहिमाअतिन्यारी।तेजरूपकेरीबलिहारी॥
उच्चैःश्रवासदृशहयजोते।देखिपुरंदरलज्जितहोते॥मित्रमरीचिभानु।अरुणभास्करसविता॥
सूर्यअर्कखग।कलिकरपूषारवि॥आदित्यनामलै।हिरण्यगर्भायनमःकहिकै॥
द्वादसनामप्रेमसोंगावैं।मस्तकबारहबारनवावै॥चारपदारथसोजनपावै।दुःखदारिद्रअधपुञ्जनसावै॥
नमस्कारकोचमत्कारयह।विधिहरिहरकौकृपासारयह॥सेवैभानुतुमहिंमनलाई।अष्टसिद्धिनवनिधितेहिंपाई॥
बारहनामउच्चारनकरते।सहसजनमकेपातकटरते॥उपाख्यानजोकरतेतवजन।रिपुसोंजमलहतेसोतेहिछन॥
छनसुतजुतपरिवारबढतुहै।प्रबलमोहकोफँदकटतुहै॥अर्कशीशकोरक्षाकरते।रविललाटपरनित्यबिहरते॥
सूर्यनेत्रपरनित्यविराजत।कर्णदेसपरदिनकरछाजत॥भानुनासिकावासरहुनित।भास्करकरतसदामुखकौहित॥
ओंठरहैंपर्जन्यहमारे।रसनाबीचतीक्ष्णबसप्यारे॥कंठसुवर्णरेतकीशोभा।तिग्मतेजसःकांधेलोभा॥
पूषांबाहूमित्रपीठहिंपर।त्वष्टावरुणरहमसुउष्णाकर॥युगलहाथपररक्षाकारन।भानुमानउरसर्मसुउदरचन॥
बसतनाभिआदित्यमनोहर।कटिमंहहँसरहतमनमुदभर॥जंघागोपतिसविताबासा।गुप्तदिवाकरकरतहुलासा॥
विवस्वानपदकीरखवारी।बाहरबसतेनिततमहारी॥सहस्त्रांशुसर्वांगसम्हारै।रक्षाकवचविचित्रविचारे॥
असजोजनअपनेमनमाहीं।भयजगबीजकरहुँतेहिनाहीं॥दरिद्रकुष्टतेहिंकबहुँनव्यापै।जोजनयाकोमनमहंजापै॥
अंधकारजगकाजोहरता।नवप्रकाशसेआनन्दभरता॥ग्रहगनग्रिसनमिटावतजाही।कोटिबारमैंप्रनवौंताही॥
मन्दसदृशसुतजगमेंजाके।धर्मराजसमअद्भुतबाँके॥धन्यधन्यतुमदिनमनिदेवा।कियाकरतसुरमुनिनरसेवा॥
भक्तिभावतुतपूर्णनियमसों।दूरहटतसोभवकेभ्रमसों॥परममाघमहंसूर्यफाल्गुन।मधवेदांगनामरविगावै॥
भानुउदयवैसाखगिनावै।ज्येष्टइन्द्रआषाढ़रविगावै॥यहभादोंआश्विनहिमरेता।कातिकहोतदिवाकरनेता॥
अगहनभिन्नविष्णुहैंपूसहिं।पुरुषनामरविहैंमलमासहिं॥

दोहा
भानुचालीसाप्रेमयुत, गावहिजेनरनित्य।
सुखसाम्पत्तिलहैविविध, होंहिसदाकृतकृत्य॥

shri-surya-dev-ji-Chalisa-bolguru-com

Shri Surya Dev Chalisa in Hindi: Please do share this with friend near and dear ones on social networking sites such as facebook, fb, whatsapp, hike, bbm, we chat, pinterest, twitter, digg etc.